Reflektion Engagemang Förändring

Att vara handledare är att ställas inför många förväntningar, ofta lika många som det finns deltagare i arbetsgruppen. Därför är det viktigt att definiera uppdraget noga och hitta en modell som alla är överens om.

 

I handledning fungerar gruppen som ett reflekterande team. Genom att låta var och en spegla händelser och  upplevelser under processens gång, får gruppen hjälp att medvetandegöra skeendet.

 

Utvecklad yrkesidentitet

Handledningens huvudsyfte är att tjäna klientens/patientens bästa. Den ska även utveckla behandlarens kompetens och den yrkesmässiga identiteten. Handledningen ska också avlasta behandlaren och se till att han eller hon upplever engagemang och mening i arbetet.

 

Kombination av metoder
Handledningen som Vadstena Gestaltdialog erbjuder är ofta en kombination av utbildning, klargörande övningar samt metod- och processhandledning. Jag har tillämpat denna form av handledning under många år, bland annat inom socialtjänst, psykiatri, kriminalvård och privat behandlingsverksamhet.
 

 

 

 

Foto: Lena Jonsson
Foto: Lena Jonsson

"En kedja är aldrig starkare än

dess svagaste länk"